Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen
1.1 De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van kracht en beheersen elke verkoop en levering.
1.2 Huidige algemene voorwaarden primeren boven alle algemene verkoops- of aankoopsvoorwaarden, vervat in brieven, bestelbons en alle andere briefwisseling van de koper, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, dat nochtans slechts kan gelden voor één enkele transactie.
1.3 Het plaatsen van een bestelling of het in ontvangst nemen van de goederen of de factuur geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

2 Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn slechts geldig voor de duur van één maand, behoudens andere schriftelijke overeenkomst.

3 Bestellingen
3.1 Een bestelling is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege. De uitvoering van een bestelling gebeurt altijd aan onze algemene voorwaarden en aan de op dat ogenblik geldende tarieven, zelfs indien bij de bestelling de klant andere voorwaarden zou genoteerd hebben.
3.2 Als de koper de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven, is hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het totaalbedrag van de bestelling.

4 Leveringen
4.1 Eventuele leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen worden steeds aangewezen ter louter indicatieve titel. Een overschrijding van de richttermijn kan geen aanleiding zijn tot afbestelling noch schadevergoeding of intrest. Overmacht ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van zijn verplichtingen; alsdan behouden wij ons het recht voor de bestelling te vernietigen of te verdagen.

5 Prijzen
5.1 Onze prijzen zijn zonder verbintenis en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. 5.2 De prijzen, ook wanneer zij vermeld werden op de bestelbon zijn vatbaar voor verhoging, ingeval prijswijziging onstaat zoals bv. ingevolge stijging van de fabrieksprijs, verhoging van de kosten, rechten, taksen, valutaschommelingen e.d.

6 Risico
6.1 De koper wordt verondersteld de eigenschappen en de installatie- en gebruiksaanwijzing van de door hem gekochte producten te kennen. Alle risico’s, gekoppeld aan de verkochte goederen, gaan over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.
6.2 De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan personen of goederen.

7 Transport
7.1 Het risico van verlies of beschadiging ligt vanaf de levering of verzending bij de koper, ook indien het transport franco gebeurt.

8 Aanvaarding
8.1 Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild.
8.2 Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel voor wat betreft de goederen als de factuur, ons binnen de acht dagen na de levering of ontvangst overgemaakt worden.
8.3 De koper mag zich niet van een klacht bedienen voor de telaatbetaling van de factuur.

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De verkochte goederen blijven eigendom van Navex Elektro nv tot aan hun volledige betaling met inbegrip van eventueel nog niet vervallen termijnen. Wij zijn gerechtigd in geval van niet-betaling, ons eigendomsrecht op de geleverde goederen te laten gelden, zowel ten overstaan van de koper als van derden.

10 Waarborg / Herstellingen
10.1 Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken.
10.2 De waarborg tegen constructiefouten en gebreken van de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de desbetreffende fabrikant. De garantie geldt niet bij verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud door de koper.
10.3 Vervoer- en/of verzendingskosten van gebrekkige of herstelde of vervangen goederen zijn in elk geval ten laste van de koper en gebeurt op zijn risisco.
10.4 Indien een product defect gaat binnen de garantieperiode, geeft dit geen recht op onmiddellijke vervanging.
10.5 Navex Elektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging bij de uitvoering van de herstelling. Eventueel opgegeven termijnen ter zake zijn louter indicatief.
10.6 Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de garantieperiode.
10.7 Bestek- of onderzoekskosten zijn enkel recupereerbaar bij effectieve herstelling van het toestel of aankoop van een vervangend toestel.
10.8 Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 6 maanden eigendom van Navex Elektro.

11 Betalingen
11.1 Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van onze kopers.
11.2 Onze facturen zijn kontant en zonder korting betaalbaar te Antwerpen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.3 Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden, worden van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling administratiekosten en een nalatigheidsintrest aangerekend van 1% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de totale prijs, met een miniumum van 25€, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. Bovendien zullen alle openstaande en nog niet vervallen facturen eveneens opeisbaar worden. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling vervallen tevens van rechtswege de eventueel toegestane kortingen. Eventuele incasso- of gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.
11.4 Alle onkosten van kwijtschriften of wissels blijven ten laste van de koper, het aanbieden van een wissel door de koper wordt niet beschouwd als bevrijdende betaling, zodanig dat in elk geval de conventionele verwijlintrest van 1% per maand verder zal aangerekend worden tot op de dag van de effectieve verzilvering van de wissel. Verdisconterings- en gebeurlijke protestkosten zijn ten laste van de koper.

12 Belastigen, taksen, retributies
12.1 Alle belastingen, taksen en retributies van welke aard ook, met betrekking tot de gedane leveringen, vallen uitsluitend ten laste van de koper.

13 Betwistingen
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.


--------------

CONDITIONS GÉNÉRALES

1 En général
1.1 Les conditions générales ci-après sonst valables et regissent chaque vente et livraison.
1.2 Les conditions générales actuelles priment au delà de toutes autres conditions générales de vente ou d’achat, reprises dans les lettres, bons de commande et toute autre correspondance de l’acheteur, sauf acceptation explicite exceptionnelle qui ne peut être valable que pour une seule transaction.
1.3 La commande ou la réception de la marchandise ou de la facture est consideré comme acceptation des conditions générales.

2 Offres
2.1 Les offres sont indicatives. Elles sont uniquement valables pour la durée d’un mois, sauf stipulation ou convention expressement contraire.

3 Commandes
3.1 Une commande n’est valable que si elle est dûment confirmée par nous et ceci par écrit, cependant, le seul fait pour nous de l’exécuter vaut acceptation de notre part, mais à nos propres conditions générales et à notre tarif en vigueur au moment de l’exécution de la commande quel que soit celui auquel se réfère la commande qui nous est adressée.
3.2 Si l’acheteur refuse la livraison ou si la livraison ne peut pas être executée à cause de l’acheteur, une indemnité forfaitaire égale à 20% de la valeur des marchandises commandées sera redevable.

4 Livraisons
4.1 Les délais de livraisons ou d’exécution sont mentionnés uniquement à titre d’information. Le dépassement des délais ne donne à l’acheteur aucun droit à dommages, intérêt ou annulation de la commande. Les cas de force majeure décharge le vendeur de toute responsabilité concernant l’accomplissement de ses engagements. Ainsi nous nous réservons le droit d’annuler ou de remettre les commandes.

5 Prix
5.1 Nos prix sont sans engagement et peuvent changer sans préavis.
5.2 Les prix, mêmes marqués dans les commandes emballages compris, peuvent être augmentés en cas d’augmentation des prix de la fabrique, augmentation des frais, droits, taxes, cours des monnaies etc.

6 Le risque
6.1 Nous supposons que l’acheteur connait les charactéristiques, l’installation et le mode d’emploi des produits achetés. Tous risques associés aux marchandises vendues, passent sur l’acheteur au moment de la livraison.
6.2 Le venduer décline toute responsabilité pour des dégâts aux personnes et aux biens.

7 Le transport
7.1 Le risque de perte ou de dommages revient à l’acheteur dès la livraison ou l’expédition, même en cas de vente franco.

8 Acceptation
8.1 Les marchandises vendues ne sont pas échangées ni reprises.
8.2 Toutes réclamations, tant pour les marchandises que pour la facture, doivent être formulées dans les huit jours de leur réception. Ce délai est stipulé à peine de forclusion.
8.3 Le client ne peut prendre prétexte d’une réclamation pour suspendre ou retarder ses paiements.

9 Droit de propriété
9.1 Les marchandises restent la propriété de Navex Elektro jusqu’au paiement complet y compris les délais éventuellement non encore échus. Nous avons le droit, en cas de non-paiement, de faire valoir notre droit de propriété sur les marchandises livrées tant vis-à-vis de l’acheteur que de tiers.

10 Garantie / Réparations
10.1 Les défauts dans le matériel qui auraient été cachés pour le fournisseur, ne mettront pas en cause sa responsabilité et ne donneront pas droit aux dommages-intérêts.
10.2 La garantie contre fautes de construction ou défauts des matériaux vendus et livrés par nous est limitée à la garantie donnée par le fabriquant des marchandises en question. La garantie n’est pas d’application en cas d’usage abusif ou de manque de soin de la part de l’acheteur.
10.3 Les frais de transport et d’envoi des marchandises défectueuses et remplacées sont en tous cas à charge de l’acheteur et voyagent à ses risques et périls.
10.4 Un défaut d’un produit dans le délai de la garantie, ne donne pas le droit au remplacement immédiatement.
10.5 Navex Elektro n’est pas responsable pour le dépassement du délai de la réparation. Les délais mentionnés sont uniquement à titre d’information.
10.6 La réparation ou remplacement d’un produit ne donne pas une prolongation du délai de la garantie.
10.7 Les frais de dévis ou de l’inspection peuvent seulement revendiquer en cas de la réparation effective ou d’un achat d’un produit remplacé.
10.8 Les réparations qui ne sont pas recuilli après 6 mois, deviennent automatiquement la propriété de Navex Elektro.

11 Conditions de paiement
11.1 Tout marché est conclu sous réserve de bonne référence. Nous nous réservons le droit à tout instant d’exiger de nos achteurs des avances ou des cautions.
11.2 Nos factures sont payables comptant et sans reduction à Anvers, sauf convention écrite contraire.
11.3 En cas de nonobservation de l’échéance de paiement on peut automatiquement de plein droit et sans mise en demeure calculer des frais d’aministration et des intérêts de retard de 1% par mois. En plus, dans le cas de non-paiement un mois après la date d’échéance, une indemnité forfaitaire à 12% du montant dû avec un minimum de 25€ sera redevable de plein droit en sans mise en demeure. En plus, dans le cas de non-paiement à l’échéance, toutes les factures non échues seront exigibles. En cas de paiement partiel la indemnité forfaitaire integrale reste dû. En cas de non-paiement à temps cela entraîne d’office l’annulation de droit de tout escompte accordé. Les frais d’incassement sont à la charge de l’acheteur.
11.4 Tous frais de quittance ou traites restent à charge de l’acheteur. La présentation d’une traite par l’acheteur n’est pas considérée comme paiement libérant, de sorte qu’en tout cas les intérêts conventionnels de 1% par mois seront portés en compte jusqu’à la date de la conversion en espèces de la traite. Frais d’escompte et frais de protêt éventuels sont à charge de l’acheteur.

12 Impôts, taxes, rétributions
12.1 Tous impôts, taxes, rétributions e.a. ayant rapport aux livraisons effectuées, sont exclusivement à charge de l’acheteur.

13 Contestations
13.1 Ces conditions générales sont exclusivement régies par le Droit Belge. Seul les Tribunaux d’Anvers seront compétents en cas de contestation.

Afdrukken